දේශපාලන

පාර්ලිමේන්තු භූමියට අකරතැබ්බයක් – නඩු කිව්වොත් ඔබටත් හැකිය හිමිකරුවෙක් වෙන්න

කෝට්ටේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ පිහිටුවා වසර 36ක් ගත වී ඇතත් තවමත් ඒ ඉඩම සඳහා ඔප්පුවක් නැතැයි හෙළිවී ඇත.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පිහිටි නව පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරන ලද්දේ 1982 අප්‍රේල් 29 වැනි දායි.

ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 254 ක වියදමින් ඉදිකෙරුණු පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට යටවී ඇති භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 12ක් පමණ වෙතැයි ඉඩම් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ගාලු මුව‌දොර මහ සයුරට මුහුණ ලා පිහිටා ඇති පැරණි පාර්ලි‌මේන්තු ‌ගොඩනැගිල්ල ‌වෙත රැ‌ගෙන යනතුරු, විධායක සභාව සහ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව රැස්වීම් පැවැත් වූ‌යේ දැනට වි‌දේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පිහිටා ඇති දර්ශනීය ගෝඩන් උද්‍යානය ඉදිරිපස ඇති ‌ගොඩනැගිල්‌ලේ ය.

පැරණි පාර්ලි‌මේන්තු ‌ගොඩනැගිල්ල 1930 ජනවාරි 29 වන දින එවකට ආණ්ඩුකාරවරයා ‌ලෙස සිටි ශ්‍රීමත් හර්බට් ස්ටැන්ලි විසින් විවෘත කරන ලද අතර, ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර ‌කෝට්ටේ පිහිටි නව පාර්ලි‌මේන්තු සංකීර්ණ‌ය ‌වෙත 1982 අ‌ප්‍රේල් මාස‌යේ දී ව්‍යවස්ථාදායකය රැ‌ගෙන යනතුරු එය රැස්වූ‌යේ ‌මෙම ‌ගොඩනැගිල්‌ලේ ය.