ඩිජිටල් තාක‍ෂණය පිලිබඳ වැදගත් ගිවිසුමක් – ලංකාවේ තාක්ෂණයට ඉන්දියාවෙන් එක්වෙයි

406

පසුගිය දා විදුලි සන්දේශ ඩා ඩිජිටල් කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාත්, ඉන්දියානු රජයේ නීතිය හා සාමය, අධිකරණ හා ඉලෙක්ට්‍රොනික්, තොරතුරු තාක‍ෂණ පිලිබඳ අමාත්‍ය රවී ශංකර් ප්‍රසාද් අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරිනි.

මේවා අතර, තොරතුරු තාක‍ෂණ හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ෙක‍ෂ්ත්‍රයට අයත් අවබෝධතා ගිවිසුමක්, ආදර්ශ කාර්යාල ක්‍රමයක් හා දෙරටේ අධ්‍යාපන ආයතන අතර දුරස්ථ සේවා සහයෝගිතාව පිලිබඳ පුළුල් කතිකාවතක් ඇරඹිමට දෙරටේ අමාත්‍යවරුන් එකඟ වූහ. එහිදි අමාත්‍යවරුන් විදින් ඉතාම වැදගත් අදහස් ප්‍රකාශ කළ අතර, දැනට ආසියානු කලාපයේ කටයුතු සඳහා ඩිජිටල් තාක‍ෂණය යොදාගැනීමේ වැදගත්කමද මෙහිදි අවධාරණය කෙරිනි.

ජායාරූප පහතින් නරඹන්න