විකෘති කළ නෝට්‌ටු මාරු කිරීමට දුන් කාලය දික්‌ කරයි

522

සිතාමතා විකෘති කිරීම, හානිකිරීම හෝ වෙනස්‌ කරන ලද මුදල් නෝට්‌ටු වාණිජ බැංකුවලින් මාරුකර ගැනීමට ලබාදුන් කාල සීමාව මේ වසරේ (2018) මාර්තු 31 දින දක්‌වා දීර්ඝ කිරීමට මහ බැංකුව තීරණය කර ඇත. එවැනි මුදල් නෝට්‌ටු වාණිජ බැංකුවලින් මාරු කර ගැනීමේදී මහජනතාව මුහුණ දෙමින් සිටින අපහසුතාවන් මෙන්ම අති විශාල මහජන ඉල්ලීම් ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගනිමින් මේ තීරණය ගත් බව මහ බැංකුව පැවසීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිළි කරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව මෙසේද කියයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්‌ටු සිතාමතා විකෘති කිරීම, හානි කිරීම හෝ වෙනස්‌ කිරීම 1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනත යටතේ දඩ මුදලකට යටත් කිරීම හෝ සිරගත කිරීම හෝ එම දඬුවම් දෙකම ලබාදිය හැකි වරදකි. මුදල් නීති පනතේ රෙගුලාසි ඊ (Reටමක්‌එසදබ E) යටතේ සිතා මතා විකෘති කරන ලද, හානි කරන ලද හෝ වෙනස්‌ කරන ලද නෝට්‌ටු සඳහා කිසිදු හිමිකම් පෑමක්‌ නොලබන අතර එවැනි නෝට්‌ටු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රඳවා ගත යුතුය.

ඒ අනුව, මෙවැනි මුදල් නෝට්‌ටු අත දරන්නා හට 2018 අප්‍රේල් 01 සිට එම නෝට්‌ටුවල මුහුණත වටිනාකමෙහි අලාභය දරා ගැනීමට සිදුවේ.

තවද, මෙවැනි පුරුදුවලින් වළකින ලෙස මෙන්ම ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්‌ටු සිතා මතා විකෘති කිරීමෙන්, හානි කිරීමෙන් හා වෙනස්‌ කිරීමෙන් වැළකී සිටීම මගින් රටෙහි වලංගු මුදල් නෝට්‌ටුවල වටිනාකම සහ විශ්වාසනීයත්වය ආරක්‍ෂා කර ගැනීමට සහාය වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *