නිවසේ ඇති වන රණ්ඩු සරුවල් මෙන්ම අගහිගකම් වලට හේතුව මෙන්න …..

1014

නිවසේ වාස්‌තු සිද්ධාන්ත හැකි තරම් එකඟ කර ගැනීමට ඔබ උනන්දු විය යුතු අතර නිවැරැදි කරගත නොහැකි කොටස්‌ පිළිබඳව නිතර නිතර සිතීම නොකළ යුතුයි. මන්දයත් අල්ප දෝෂ ගුනාධික්‍යයඃ – දෝෂාය න භවිත් ගෘහඃම් කියා විශ්ව කර්ම සෘෂි විශ්ව කර්ම තන්ත්‍ර හි අවසාන වශයෙන් පෙන්වා දී ඇති හෙයිනි.

එහි තේරුම පුංචි පුංචි දෝෂ තිබුණට කලබල නොවිය යුතු බවත් ගුණ පැත්ත වැඩිනම් දෝෂ හටනොගන්නා බවයි. මේ නිසා ඔබත් නිවසේ විධිමත් කරගත හැකි කොටස්‌ හැකිතාක්‌ නිවැරැදි කර ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතු අතර අනෙකුත් දෝෂ සඳහා ද වාස්‌තු පිළියම් යෙදීම කළ හැකි බැවින් නිවස කඩා බිඳ දැමීමට හෝ නිවසට දොස්‌ නැඟීමට උත්සාහ නොකළ යුතු වේ. ඔබගේ වහලයේ දෝෂයන් පිළිබඳව ඔබ නිසි ලෙස දැන සිටීමෙන් ඔබගේ නිවසේ ඇති තත්ත්වය ඔබටම වටහාගත හැකි වේවි. මෙහිදී ඔබ මතක තබාගත යුතුයි වහලයේ ප්‍රධාන මර්මස්‌ථාන 03 ක්‌ වැරැදි සහගත ලෙස සැකසී තිබුණොත් ගෘහ හිමියාට එයින් දැනෙන බලපෑමක්‌ සිදුවන බවයි.

වැඩි විස්තර පහත වීඩියෝවෙන් බලන්න