ගොසිප්

සිංගප්පූරුවේ කාර්මික ,හෙද ,ගෘහ ,සාත්තු ,කම්කරු රැකියා – වැඩි දවසක් නෑ, දැන්ම අයදුම් කරන්න

විදේශ රැකියාවක් අපේක්ෂාවෙන් පසුවෙන ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හරහා සුරක්ෂිතව විදේශගතවී රැකියාවක් කිරීමේ අවස්ථාව උදාකර දී තිබේ.

ඒ අනුව සිංගප්පූරු රාජ්‍යයේ හෙද/ සාත්තු සේවිකා රැකියා අවස්ථා සඳහා අයදුම් කිරීමේ හැකියාව සලසා දී තිබෙන අතර නිපුණතාවය හා සේවා පලපුරුද්ද ඇති අයදුම්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ.

මිට අමතරව කම්කරු රැකියා ,ගෘහ සේවිකා ,කාර්මික අංශයේ රැකියා සදහාද සුදුසුකම් ඇති අයගෙන් අයදුම් පත් කැදවා ඇත.

සියළු විස්තර ඇතුළත් තොරතුරු පත්‍රිකාවක් කාර්යාංශය මඟින් නිකුත්කොට තිබෙන අතර එහි සැපිරියයුතු  සුදුසුකම්, සේවා කොන්දේසි, රැකියාව සම්බන්ධ තොරතුරු හා වැටුප් ප්‍රමාණය සඳහන්කර තිබේ.

අයදුම්පත් යොමුකළ යුතු අවසාන දින දෙසැම්බර් 18 බැවින් අදම අයදුම් කරන්න.විස්තර පහත දැක්වේ