ගොසිප්

අයවැයෙන් පස්සේ වයින් හා බියර් ඕනෑම කඩයකින් ගන්න පුළුවන්

වයින් හා බියර් අලෙවිය සඳහා පවතින බලපත්‍ර නීතිය මෙවර අයවැයෙන් ලිහිල් කිරීමට යන බව වාර්තා වෙනවා.සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු ඇමැති ජෝන් අමරතුංග මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසූවේ වයින් හා බියර් බලපත්‍ර සඳහා පවතින නීතිය ලිහිල් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර මුදල් ඇමැතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර මෙවර අයවැයේදී ඒ පිළිබඳ තීරණය ඉදිරිපත් කරන බව යි.

සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් පැමිණෙන ලෝකයේ සෑම රටකම පාහේ ඕනෑම කඩයකින්ම වයින් හා බියර් මිලදී ගත හැකි නමුත් ඒවා අලෙවියට බලපත්‍ර අවශ්‍ය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.