දේශීය පුවත්

අලුත් හැඳුනුම්පත් දෙන්න රු. කෝටි 1 1/2 ක හැඳුනුම්පත් වනසයි.ලක්ෂ 3 පිරිසකට අසාධාරණයක්

පසුගිය මාස කීපය තුළ ජාතික හැඳුනුම්පත් ඉල්ලුම් කළ ලක්‍ෂ තුනක පමණ පිරිසකට නව විද්යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන්නට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කිරීම නිසා රුපියල් ලක්‍ෂ 150 ක පමණ වටිනා වර්තමාන හැඳුනුම්පත් තොගයක්‌ විනාශ කරන්නට එම දෙපාර්තමේන්තුවට සිදුව තිබේ. මේ වන විට වර්තමාන ජාතික හැඳුනුම්පත් තුන්ලක්‍ෂ හැත්තෑපන්දහසක්‌ දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පවතී. පසුගිය මාස කීපය පුරා ලක්‍ෂ තුනකට අධික පිරිසක්‌ වර්තමාන ජාතික හැඳුනුම්පත සඳහා ඉල්ලුම් කර තිබේ.

Loading...

එසේ තිබියදී එම පිරිසට ද නව විද්යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා දෙන්නට දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරගෙන යැම නිසා මේ පිරිසට නැවත වරක්‌ ඡායාරූප හා තොරතුරු ලබා දීමට සිදුවීමේ අවදානමක්‌ ද මතුව තිබේ.

මේ අතර නව විද්යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත සඳහා මුහුණු හඳුනාගැනීමේ මෘදුකාංග මිලදී ගැනීමේ ටෙන්ඩරයේදී රුපියල් ලක්‍ෂ 60 කට වඩා වැඩි මිලක්‌ ඉදිරිපත් කළ සමාගමකට එය ලබාදීමට දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රබලයකු කටයුතු කරමින් සිටින බවට ද චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

Related Posts