හොඳම Gossip

හොඳම Entertainment

හොඳම Gossip හොඳම News හොඳම සුව

කොරියාව,ඉතාලිය ඇතුළු කොරෝනා වෛරසය ඇති රටවල් වලින් ලංකාවට එන අයට වෙන්න යන දේ

දකුණු කොරියාව, ඉතාලිය සහ ඉරානයේ සිට මෙරටට පැමිණෙන සියලුම මගීන් දින 14 ක අනිවාර්ය නිරෝධායන ක්‍රියාවලියකට යොමු කිරීමට කටයුතු කරන බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය